Menu

Algemene voorwaarden

Financiële verplichtingen

1. Het overeengekomen bedrag is een uitkoopsom, alle op dit bedrag van toepassing zijnde belastingen en premieheffingen zijn niet inbegrepen. Showtime Agency kwijt de Opdrachtgever van verplichtingen inzake heffing van
loonbelasting en premies volks- en werknemers-verzekering.

2. Alle financiële verplichtingen ter verwezenlijking van dit optreden, voorzien en onvoorzien, komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.Voor de opmaak van een factuur wordt € 10,- administratie kosten gerekend.

Artiesten van Showtime agency

3. De artiesten zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever en verbinden zich naar beste kunnen op te treden. De artiesten van Showtime Agency heeft het recht het geluidsvolume te
produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Opdrachtgever verklaart met de prestaties van Showtime Agency alleszins bekend te zijn.

4. De artiesten van Showtime Agency zijn voldoende op tijd voor het optreden op de locatie aanwezig.
Mocht het toch het geval zijn dat de artiest iets verlaat is dan laat Showtime Agency dit zo spoedig mogelijk weten en zorgt indien nodig/ gewenst voor vervanging.

5. De artiesten van Showtime Agency en begeleiders hebben recht op voldoende ‘standaard’ consumpties (2 per persoon/per uur aanwezig). De Opdrachtgever stelt hiervoor consumptiebonnen beschikbaar, of draagt er in ieder
geval zorg voor dat deze bepaling zal worden nageleefd.

6. De Artiest zal op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto of biografische bijzonderheden van Showime Agency voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.

7. De Opdrachtgever is tegenover Showtime Agency verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

8. Iedere schade aangebracht aan attributen, geluidsapparatuur e.d. van Showtime Agency zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen
taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. Showtime Agency kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

9. Showtime Agency is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, attributen etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan de veiligheidseisen. De Opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijk podium of een vrije ruimte voor het optreden en voldoende stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van de artiesten onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening, al dan niet
ontstaan door regen of andere weersomstandigheden, lekkage of dergelijke, is Showtime Agency gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is opdrachtgever gehouden de volledige gage aan de Showtime Agency uit
te betalen.

10. Showtime Agency behoudt zich het recht voor in geval van Radio/TV-optredens of optredens in het buitenland deze opdracht te annuleren of te verplaatsen in overleg.

11. Alle offertes betreft de workshops en het erotisch dineren worden gemaakt op basis van het aantal opgegeven deelnemers. Indien er bij een bevestiging of nadien sprake is van een ander deelnemersaantal, is Showtime agency
gerechtigd om de prijs en locatie te wijzigen, dan wel aan te passen.

Annulering striptease, paaldans en gogo dans optredens 

12. Bij annulering van een striptease paaldans of gogodans optreden binnen 7 dagen voor aanvang is de opdrachtgever 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd aan Showtime agency.

13. Bij annulering van een thema show ( o.a. een ladiesnight, erotic dance, tease night, arabian night, vuurshow ) gelden de volgende annuleringstermijnen.
Annulering 3 weken voor datum van de geplande workshop 20% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.
Annulering 1 week voor datum van de geplande workshop 50% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.
Annulering binnen 48 uur voor datum van de geplande workshop 80% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.

Annulering workshop of arrangement/ pakket

14. Bij annulering van een workshop gelden de volgende termijnen:
Annulering 4 weken voor datum van de geplande workshop 20% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.
Annulering 2 weken voor datum van de geplande workshop 50% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.
Annulering binnen 48 uur voor datum van de geplande workshop 80% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.

Wijziging aantal deelnemers workshop paaldansen, buikdansen of striptease

15. Indien een wijziging van het aantal deelnemers van een workshop niet binnen 4 dagen wordt doorgegeven aan Showtime agency worden de kosten voor het aantal personen die niet deelnemen aan de workshop niet in
mindering gebracht.

Annulering erotisch dineren 

16. Bij annulering van erotisch dineren gelden de volgende termijnen:
Annulering 4 weken voor datum van het geplande erotisch diner 20% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.
Annulering 2 weken voor datum van het geplande erotisch diner 50% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.
Annulering binnen 48 uur voor datum van het geplande erotisch diner 80% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.

Wijziging aantal deelnemers erotisch dineren

17. Indien een wijziging van het aantal deelnemers van een erotisch diner niet binnen 5 dagen wordt doorgegeven aan Showtime agency worden de kosten voor het aantal personen die niet deelnemen aan het erotisch diner niet in
mindering gebracht.

18. Een annulering of wijziging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven of per email ( deze is alleen rechtsgeldig indien er een lees/ ontvangst bevestiging van showtime agency kan worden overlegd ).

Disclaimer

19. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij Showtime-agency.nl
Uw toegang hiertoe houd geen licentie in om deze informatie te veel voudigen en/of verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Showtime agency of derden.

20. Tijdens workshops, erotisch dineren en andere bij ons geboekte activiteiten kunnen foto's worden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor promotie op onze social media kanalen.
Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je dit per mail of tijdens de boeking aan onze medewerkers doorgeven.

21.Deze website is ter goeder trouw gemaakt doch biedt geen garantie ( expliciet noch impliciet ) voor volledigheid en of juistheid van de informatie die zij bevat. Op deze informatie kun je je niet beroepen in verband met
beslissingen over de door ons aangeboden diensten.

Wij hebben bij veel partijen erotisch entertainment verzorgd